Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN DE BELEGGINGSASSISTENT BV

Artikel 1 Algemeen

1.1 De gebruiker van deze algemene voorwaarden is De Beleggingsassistent B.V., gevestigd te (1075 AH) Amsterdam aan de Oranje Nassaulaan 5, hierna te noemen: “De Beleggingsassistent”, en zijn mede bedongen ten behoeve van de aandeelhouders, bestuurders en/of vennoten van De Beleggingsassistent en alle voor haar werkzame personen.

1.2 De wederpartij van De Beleggingsassistent is degene met wie De Beleggingsassistent een overeenkomst heeft gesloten dan wel aan wie een offerte en/of aanbieding al dan niet in concept is gedaan, hierna nader aangeduid als de “Opdrachtgever”.

Artikel 2: Toepasselijkheid

2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door De Beleggingsassistent aan de Opdrachtgever uitgebrachte offertes en/of aanbiedingen en op alle tussen De Beleggingsassistent en de Opdrachtgever gesloten overeenkomsten.

2.2. Afwijkingen van en/of aanvullingen op deze algemene voorwaarden binden De Beleggingsassistent slechts indien en voor zover De Beleggingsassistent deze uitdrukkelijk en schriftelijk aan Opdrachtgever heeft bevestigd..

2.3. Nietigheid van een of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden leidt niet tot nietigheid van de overige bepalingen. Partijen verplichten zich ter zake van de nietige bepaling terstond in overleg te treden en deze te vervangen door een geldige bepaling die de oorspronkelijke intentie van partijen zo dicht mogelijk benadert.

2.4 Algemene voorwaarden van Opdrachtgever zijn niet van toepassing, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

Artikel 3: Inhoud en uitvoering van de werkzaamheden.

3.1. Alle door De Beleggingsassistent gedane aanbiedingen en/of offertes, alsmede de daarin door De Beleggingsassistent vermelde termijnen en tarieven, zijn vrijblijvend, tenzij daarin uitdrukkelijk anders is aangegeven.

3.2. De Beleggingsassistent zal haar werkzaamheden naar beste vermogen en als een zorgvuldig beroepsbeoefenaar uitvoeren. Aan De Beleggingsassistent verstrekte opdrachten leiden evenwel uitsluitend tot inspanningsverplichtingen van De Beleggingsassistent, niet tot resultaatsverplichtingen.

3.3. Een overeenkomst wordt geacht tot stand te zijn gekomen op het moment dat De Beleggingsassistent een opdracht schriftelijk heeft aanvaard, dan wel met de uitvoering daarvan is begonnen. De Beleggingsassistent is bevoegd om aan haar verstrekte opdrachten zonder opgave van redenen te weigeren.

Artikel 4: Inschakeling derden

4.1 Indien en voor zover De Beleggingsassistent dat voor de uitvoering van haar werkzaamheden noodzakelijk acht, is het De Beleggingsassistent toegestaan om bij de uitvoering van de aan haar verstrekte opdracht gebruik te maken van derden. De Beleggingsassistent zal bij het inschakelen van derden zoveel mogelijk tevoren overleg plegen met opdrachtgever en bij de selectie van derden de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. De Beleggingsassistent is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van deze derden.

Artikel 5: Honorarium en betaling

5.1. Opdrachtgever is ermee bekend dat de Beleggingsassistent gerechtigd is tot een vergoeding voor elke (rechts)persoon die door tussenkomst van de Beleggingsassistent een overeenkomst sluit met Opdrachtgever. De hoogte, wijze van berekenen en betaling van die vergoeding wordt nader vastgelegd in de tussen de Opdrachtgever en De Beleggingsassistent te sluiten overeenkomst. Alle kosten die de Beleggingsassistent maakt in het kader van haar werkzaamheden voor Opdrachtgever zijn voor rekening van de Beleggingsassistent.

5.2 De Opdrachtgever wordt in elk geval – zonder dat een ingebrekestelling vereist is – geacht in verzuim te zijn indien betaling niet binnen de tussen partijen overeengekomen betalingstermijn is geschied. Bij verzuim is de Opdrachtgever de wettelijke rente alsmede de buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd, welke kosten minimaal 10% van het te incasseren bedrag bedragen.

Artikel 6: Aansprakelijkheid 6.1 De aansprakelijkheid van De Beleggingsassistent voor een tekortkoming in de uitvoering van haar werkzaamheden alsmede voor een onrechtmatige daad is beperkt tot een bedrag van maximaal vijfentwintigduizend euro (€ 25.000,-).

6.2 De Beleggingsassistent is evenwel niet aansprakelijk voor:

  1. a) bij Opdrachtgever ontstane schade die het gevolg is van de verstrekking van onjuiste of onvolledige gegevens of informatie door Opdrachtgever aan De Beleggingsassistent of anderszins het gevolg is van een handelen of nalaten van Opdrachtgever;
  2. b) bij Opdrachtgever ontstane schade die het gevolg is van een handelen of nalaten van door De Beleggingsassistent ingeschakelde derden;
  3. c) bij Opdrachtgever ontstane schade die het gevolg is van fouten in door Opdrachtgever gebruikte software of computerprogrammatuur;
  4. d) bij Opdrachtgever ontstane indirecte- of gevolgschade.

6.3 Opdrachtgever vrijwaart De Beleggingsassistent voor alle schade die derden mochten lijden als gevolg van:

  1. a) het op advies van De Beleggingsassistent aanbrengen van hun vermogen bij Opdrachtgever;
  2. b) een handelen of nalaten van andere financiële instellingen dan de Opdrachtgever, ook indien deze door de Opdrachtgever zijn ingeschakeld;
  3. c) fouten in door Opdrachtgever gebruikte software of computerprogrammatuur;

6.4 Het in artikel 6.2 en 6.3 bepaalde geldt niet indien de schade is veroorzaakt door opzet of roekeloosheid van De Beleggingsassistent dan wel haar ondergeschikten.

6.5 De uitvoering van de verstrekte opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van Opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden voor de opdrachtgever geen rechten ontlenen.

6.6 Een vordering tot vergoeding van schade dient uiterlijk binnen twaalf maanden nadat Opdrachtgever de schade heeft ontdekt of redelijkerwijze had kunnen ontdekken bij De Beleggingsassistent te zijn ingediend, bij gebreke waarvan het recht op schadevergoeding vervalt.

Artikel 7: Overmacht

7.1. De Beleggingsassistent is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien dit voor De Beleggingsassistent redelijkerwijze niet mogelijk is ten gevolge van buiten toedoen van De Beleggingsassistent ontstane veranderingen in de bij het aangaan der verplichtingen bestaande omstandigheden.

7.2. Een tekortkoming in de nakoming van een verplichting van De Beleggingsassistent geldt in ieder geval niet als toerekenbaar en komt niet voor haar risico in geval van verzuim en/of tekortkoming door of bij haar leveranciers, onderaannemers, vervoerders en/of andere ingeschakelde derden, bij brand, werkstaking of uitsluiting, relletjes of oproer, oorlog, overheidsmaatregelen, waaronder uitvoer-, invoer- of doorvoerverboden, vorst en alle andere omstandigheden welke van dien aard zijn dat gebondenheid niet meer van De Beleggingsassistent kan worden gevergd. .

Artikel 8: Geheimhouding en bescherming persoonsgegevens

8.1 De Beleggingsassistent en de Opdrachtgever verplichten zich over en weer tot geheimhouding van alle informatie welke hen uit hoofde van de met elkaar gesloten overeenkomst bekend is of zal worden en waarvan redelijkerwijze bekend moet zijn dat de informatie als vertrouwelijk of geheim heeft te gelden.

8.2 De door De Beleggingsassistent in het kader van haar werkzaamheden verkregen persoonsgegevens zullen door haar worden behandeld conform het bepaalde in de Wet Bescherming Persoonsgegevens, en niet worden gebruikt voor of verstrekt aan derden voor andere doeleinden dan ten behoeve van de uitvoering van de aan haar verstrekte opdracht, behoudens voor zover De Beleggingsassistent op grond van de wet of openbare orde in het kader van haar bedrijfsuitoefening verplicht is om de betreffende gegevens aan een daartoe aangewezen instantie te verstrekken.

Artikel 9: Toepasselijk recht en geschillen

9.1 Op alle overeenkomsten tussen De Beleggingsassistent en Opdrachtgever is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing. Alle geschillen, welke mochten ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst tussen De Beleggingsassistent en Opdrachtgever, zullen uitsluitend aan de daartoe bevoegde rechter te Amsterdam worden voorgelegd.