A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Volstorten Venture capital Valuta optie Valuta exposure Underpeformer Upkick Uptick USD Unit of Trading Uitoefenprijs Risicopremie Risicodragend kapitaal Risico-avers Reporente Rentabiliteit Rente Rendement Recessie Ratio RvC Raider Rating Treasury bond Tussentijds uitoefenen Track record Top down Treasury bill Tracking-error Trader Transactiekosten Pay-out Passiva Paraplufonds Overwaardering Out of the money Optie-overeenkomst Openingskoers Synergie Swap Structured banking Open end Fund Call optie Ongedekt schrijven Onderliggende waarde Oligopolie OESO Obligatie Nettowinst Nettovermogenswaarde Naked option Nikkei Noodfonds No cure no pay Obligatiefonds NYSE NMA Nasdaq Mix Fund Marktaandeel Marking price Market timing Management buy-out Management buy-in Management fee Margin call Margin Macro economische Verkenning (MEV) Luchtzak Lopende rente Liquideren Liquiditeiten Looptijd Lopende rekening Lock-in limited liability Leverage Lang vermogen Koers/dividendverhouding Koers/cash-flowverhouding Kwaliteitsaandelen Kort vermogen Koers/winstverhouding Keuzedividend Kasgeldreserve Kapitalisatie Joint-venture Investment banking In the money Interventiekoers Intrinsieke waarde Interventie Interimdividend Institutionele belegger Indexportefeuille Hoogconjuctuur Hyperinflatie G8 Goudenmuntstandaard Herkapitalisatie Hedging Goodwill Gewogen koersindex Gestripte obligatie Gestort kapitaal General American Accounting Principles (GAAP) Gamma Geldmarkt Future Fundamentele analyse Fundmanager Fundementalist Foreign bonds Fictief rendement Financieringstekort FED Europese Unie (EU) Euro-obligaties Euro-bonds Emissie Emerging markets Effectieve wisselkoers Effectief rendement Defensieve aandelen Dead cat bounce Debiteur DAX Commercial Bank Commercial paper Chartaal geld CBS- koersindex financiele waarden CBS- herbeleggingsindex CBS- koersindex algemeen Certificaat Centraal Planbureau Centraal Bureau voor Statistiek Bruto Nationaal Product (BNP) Bruto Binnenlands Product (BBP) Beta Beheerkosten Amsterdam Exchanges-Index (AEX) Alpha Agioreserve Standard and Poor’s 500 Strangle Straddle Butterfly spread Yieldcurve Hedge Fund Zero Bond Warrant Quick ratio Nominale waarde Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) Liquiditeit Kapitaalmarkt Junk Bond Groeifonds Deflatie Inflatie Value at Risk (VAR) Underwriter Uncovered option Securiteties and Exchange Commision (SEC) Ratio-spread Portefeuille Optie Synthetische tracker Fysieke tracker Europese Centrale Bank (ECB) Dividend Centrale Bank Benchmark Asset-Mix Short gaan Autoriteit Financiële markten High Watermark Hurdle Rate Total cost of ownership (TCO) Tracker Aandeel

Autoriteit Financiële markten

De Autoriteit Financiële markten, kortweg de AFM, houdt toezicht op de financiële markten in Nederland. De markten van beleggen, verzekeren, lenen en sparen vallen hier onder. Het is belangrijk dat de financiële markten in Nederland duidelijk en transparant werken. De AFM bevordert efficiëntie en transparantie in de markt en streeft naar het versterken van het vertrouwen van bedrijven en consumenten. Op deze manier probeert de AFM bij te dragen aan de welvaart en economische reputatie van Nederland.

De AFM is een onafhankelijke instantie. Toch is de AFM wel verbonden met de overheid. Zo stelt het ministerie van Financiën het bestuur aan en keurt het ministerie ook de begroting goed. Sinds 2002 zijn de hoeveelheid medewerkers van de AFM met 126% gestegen naar een totaal van 570 fte’s in 2014. De begroting van de AFM voor het jaar 2014 bedraagt 84,3 miljoen.

De AFM vertaalt haar missie in verschillende doelstellingen. Zo stelt de AFM zichzelf als doel om eerlijkheid en zorgvuldigheid in de dienstverlening sector te bevorderen. De AFM draagt bij aan een omgeving waarin de particulieren belegger, de consument en de professionele dienstverlening weloverwogen keuzes kunnen maken op basis van begrijpelijke informatie. Ook bevordert de AFM eerlijke een efficiënte werking van kapitaalmarkten. Als laatste doelstelling stelt de AFM dat ze bijdraagt aan de stabiliteit van het financiële stelsel. Het toezicht richt zich de transparantie van systeemrisico’s en op gedragingen van marktpartijen die de stabiliteit kunnen ondermijnen.